Advies Commissie Toewijzing Arrangementen

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland hebben we één adviescommissie ingesteld, die verschillende taken uitvoert: de ACTA.

Deze commissie beoordeelt de aanvragen voor:

  • plaatsing in VMBO4you
  • plaatsing in het FlexCollege
  • toelaatbaarheid tot het VSO (incl. herindicaties)
  • toelaatbaarheid tot het pro.

De ACTA bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (gedragswetenschapper) en 2 vaste leden. Deze leden zijn deskundigen (orthopedagoog/psycholoog/gedragsdeskundige) vanuit de cluster 3 en 4-scholen.

De ACTA bestaat uit:

Naam Functie
Mw. drs. Cissy Canninga Voorzitter
Mw. Irish Kalloe Lid, vertegenwoordiger cluster 3
Dhr. drs. Bob Massier Lid, vertegenwoordiger cluster 4

De ACTA wordt secretarieel ondersteund door Sabine ter Hoeven, ACTA@swv-westland.nl.

Taak van de ACTA

De taak van de ACTA is om de aanvraag van het bevoegd gezag van de school te beoordelen. De ACTA bestudeert hiertoe het aangeleverde dossier van de leerling om tot een juiste afweging te komen. De ACTA beoordeelt enerzijds het doorlopen proces (heeft de school de juiste stappen gezet, heeft de school de (basis)ondersteuning voldoende vorm gegeven, zijn ouders voldoende betrokken, etc.), anderzijds is er de inhoudelijke beoordeling t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het daarbij passende arrangement. Eventueel kan de commissie, voorafgaand aan het af te geven advies, verzoeken om aanvullende informatie of onderzoek.

De aanvragen worden op korte termijn behandeld: zodra het dossier compleet is, ligt er uiterlijk binnen 4 schoolweken een advies.

Aanleveren dossiers

Het bevoegd gezag van de V(S)O-school kan, in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband.
De school levert uiterlijk een week voor een volgende bijeenkomst het volledige dossier aan bij het secretariaat van de ACTA (ACTA@swv-westland.nl).
In verband met vakanties of vrije dagen kan de aanleverdatum soms meerdere weken voor de bijeenkomst liggen. Onder het kopje ‘Bijeenkomsten ACTA’ staan de data van de bijeenkomsten en de uiterste aanleverdata van de dossiers genoemd.

Klik hier voor de checklist dossiers voor aanvragen ACTA.

Bijeenkomsten ACTA

De ACTA komt elke 4 (school-)weken bijeen. Dit betekent dat, na inlevering van het complete dossier, er altijd binnen 4 schoolweken een advies van de ACTA is. In schooljaar 2021-2022 zijn de volgende vergaderdata ingepland:

Vergaderdatum Uiterste inleverdatum dossier
1. Vrijdag 24/09/2021 Woensdag 15/09/2021
2. Vrijdag 15/10/2021 Woensdag 06/10/2021
3. Vrijdag 19/11/2021 Woensdag 10/11/2021
4. Vrijdag 10/12/2021 Woensdag 01/12/2021
5. Vrijdag 21/01/2022 Woensdag 12/01/2022
6. Vrijdag 18/02/2022 Woensdag 09/02/2022
7. Vrijdag 25/03/2022 Woensdag 16/03/2022
8. Vrijdag 22/04/2022 Woensdag 13/04/2022
9. Vrijdag 03/06/2022 Dinsdag 24/05/2022
10. Vrijdag 01/07/2022 Woensdag 22/06/2022

De aanvragende scholen worden op zeer korte termijn na de bijeenkomst over het genomen besluit geïnformeerd. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling ontvangen een afschrift van het besluit van de ACTA.

De procedure die gevolgd kan worden als school of de ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband, wordt beschreven in de procedure klachten en geschillen.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com