Advies Commissie Toewijzing Arrangementen

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland hebben we één adviescommissie ingesteld, die verschillende taken uitvoert: de ACTA.

Deze commissie beoordeelt de aanvragen voor:

  • plaatsing in VMBO4you
  • plaatsing in het FlexCollege
  • toelaatbaarheid tot het VSO (incl. herindicaties)
  • toelaatbaarheid tot het pro.

De ACTA bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (orthopedagoog/GZ-psycholoog) en 2 vaste leden. Deze leden zijn deskundigen (orthopedagoog/psycholoog) vanuit de cluster 3 en 4-scholen.

De ACTA bestaat uit:

Naam Functie
Dhr. Drs. Bart Renders Voorzitter
Mw. Irish Kalloe Lid, vertegenwoordiger cluster 3
Dhr. Drs. Bob Massier Lid, vertegenwoordiger cluster 4

De ACTA wordt secretarieel ondersteund door Sabine ter Hoeven, ACTA@swv-westland.nl.

Taak van de ACTA

De taak van de ACTA is om de aanvraag van het bevoegd gezag van de school te beoordelen. De ACTA bestudeert hiertoe het aangeleverde dossier van de leerling om tot een juiste afweging te komen. De ACTA beoordeelt enerzijds het doorlopen proces (heeft de school de juiste stappen gezet, heeft de school de (basis)ondersteuning voldoende vorm gegeven, zijn ouders voldoende betrokken, etc.), anderzijds is er de inhoudelijke beoordeling t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het daarbij passende arrangement. Eventueel kan de commissie, voorafgaand aan het af te geven advies, verzoeken om aanvullende informatie of onderzoek.

De aanvragen worden op korte termijn behandeld: zodra het dossier compleet is, ligt er uiterlijk binnen 4 schoolweken een advies.

Aanleveren dossiers

Het bevoegd gezag van de V(S)O-school kan, in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband.
De school levert uiterlijk een week voor een volgende bijeenkomst het volledige dossier aan bij het secretariaat van de ACTA (ACTA@swv-westland.nl).
In verband met vakanties of vrije dagen kan de aanleverdatum soms meerdere weken voor de bijeenkomst liggen. Onder het kopje ‘Bijeenkomsten ACTA’ staan de data van de bijeenkomsten en de uiterste aanleverdata van de dossiers genoemd.

Klik hier voor de checklist dossiers voor aanvragen ACTA.

Bijeenkomsten ACTA

De ACTA komt elke 4 (school-)weken bijeen. Dit betekent dat, na inlevering van het complete dossier, er altijd binnen 4 schoolweken een advies van de ACTA is. In schooljaar 2020-2021 zijn de volgende vergaderdata ingepland:

Vergaderdatum Uiterste inleverdatum dossier
1. Vrijdag 25/09/2020 Donderdag 17/09/2020
2. Vrijdag 16/10/2020 Donderdag 08/10/2020
3. Vrijdag 20/11/2020 Donderdag 12/11/2020
4. Vrijdag 11/12/2020 Donderdag 03/12/2020
5. Vrijdag 22/01/2021 Donderdag 14/01/2021
6. Vrijdag 19/02/2021 Donderdag 11/02/2021
7. Vrijdag 26/03/2021 Donderdag 18/03/2021
8. Vrijdag 23/04/2021 Donderdag 15/04/2021
9. Vrijdag 11/06/2021 Donderdag 03/06/2021
10. Vrijdag 09/07/2021 Donderdag 01/07/2021

De aanvragende scholen worden op zeer korte termijn na de bijeenkomst over het genomen besluit geïnformeerd. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling ontvangen een afschrift van het besluit van de ACTA.

De procedure die gevolgd kan worden als school of de ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband, wordt beschreven in de procedure klachten en geschillen.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com