OPDC Den Haag

Voor leerlingen waarbij alle mogelijke ondersteuning binnen de school tot onvoldoende resultaat heeft geleid en de school handelingsverlegen is, hebben we een samenwerking met het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) in Den Haag.
Het OPDC is de bovenschoolse voorziening van het SWVZHW (Samenwerkingsverband Zuid-Holland West) waar trajecten op maat worden geboden, die aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Het uitgangspunt van het OPDC is inclusiever onderwijs. Daarom wordt aan de voorkant door een expertiseteam zorgvuldig bekeken of een begeleidingstraject op maat binnen de reguliere school of een plaatsing op het OPDC de beste optie is. Ook bestaat de mogelijkheid tot een combinatie van deze twee vormen.

Een aanvraag kan door de school worden ingediend als alle voorliggende ondersteuning tot onvoldoende resultaat heeft geleid en de leerling niet in aanmerking komt voor cluster 4 onderwijs.
Doel van een traject bij het OPDC is altijd een volledige terugkeer naar het onderwijs, bij voorkeur naar de school van herkomst. In sommige, uitzonderlijke gevallen kan hier – in het belang van de leerling – van afgeweken worden.

De leerling blijft altijd ingeschreven staan op de stamschool. Deze school blijft verantwoordelijk voor het onderwijsproces van de leerling, het aanleveren van materialen, toetsen, etc.

Procedure

Nadat gebleken is dat voorliggende ondersteuningsvormen onvoldoende effect hebben, bespreekt de school met de gedragswetenschapper van het SWV VO Westland de optie OPDC.
Na een positief advies van de gedragswetenschapper, overlegt de school dit met ouders en leerling. Vervolgens vult de school het groene aanmeldformulier in en mailt dit naar het MWTA.
De casus wordt besproken in dit team van deskundigen, waarna een advies volgt of de leerling in aanmerking komt voor een (al dan niet duaal) traject op de stamschool of een plaatsing op het OPDC.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com