Klachten of geschillen

Zowel het SWV als de scholen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende partijen het ondanks deze inspanning niet met elkaar eens zijn. Als het niet lukt om een meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft.

In alle scholen is een vertrouwenspersoon aangewezen. Deze kan een bijdrage leveren aan een oplossing. In de schoolgids van de school is informatie te vinden over de vertrouwenspersoon. Soms kan een medewerker van het SWV als objectief buitenstaander een rol spelen in een conflict tussen school en ouders als het gaat om de ondersteuning voor de leerling. De medewerker van het SWV is in staat om de casus vanuit het gezichtspunt van alle partijen te bezien en kan extra uitleg geven over wat passend is voor de leerling.

De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van OCW. Onderwijsconsulenten zijn inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering of thuiszitten van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
Het inschakelen van een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar (‘mediator’) kan tot een goede oplossing leiden voor een meningsverschil. De Stichting Onderwijsgeschillen is een van de instanties die mediation aanbiedt.

Als bovenstaande maatregelen geen oplossing bieden, kan er via de formele weg een uitspraak worden gedaan over een geschil.

Als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met (de inhoud van) het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), toelating of verwijdering, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komt u er samen – ondanks eventuele bemiddeling – niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur. Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 van rechtswege aangesloten bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Komen ouders en schoolbestuur niet tot een goede oplossing, dan kan een geschil over het OPP, toelating of verwijdering schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij deze commissie.

Het SWV VO Westland is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring die bezwaarschriften in behandeling kan nemen over de TLV. Het SWV informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de bezwaarmogelijkheden en -procedure tezamen met de mededeling over het besluit.

Bij klachten over medewerkers van het SWV verdient het ook de voorkeur om deze langs informele weg op te lossen. In geval van een klacht, wendt u zich in eerste instantie tot de medewerker in kwestie. Leidt dat niet tot resultaat, dan is de volgende stap om contact te leggen met de directeur-bestuurder van het SWV.

Een andere optie is om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Klik hier voor de Regeling bezwaar arrangementen.
Klik hier voor de Regeling klachten medewerkers SWV VO Westland.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com