Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs leidt deze leerlingen in principe op voor de arbeidsmarkt.
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toewijzing van praktijkonderwijs (pro). Leerlingen moeten aan bepaalde wettelijk eisen voldoen om in aanmerking te komen voor het pro.
Het SWV toetst of de leerling aan deze eisen voldoet en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het pro krijgt. Voor pro moet een TLV zijn afgegeven, voordat de school een definitief besluit neemt over plaatsing.
Een TLV is landelijk geldig, gedurende de gehele schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

Binnen het Westland biedt ISW Westland Praktijkcollege Praktijkonderwijs Basis en Praktijkonderwijs Plus aan.
Klik hier voor meer informatie.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Criteria pro

In het inrichtingsbesluit WVO artikel 15d wordt beschreven op basis van welke criteria het SWV een aanvraag pro mag toewijzen:

 1. IQ 55 tot en met 80
 2. Leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, tenminste één van de twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,5.

Klik hier voor de ‘Handreiking bij twijfel pro-vmbo’.

Procedure

 1. De basisschool meldt de leerling aan via Onderwijs Transparant (OT) met het advies pro;
 2. De VO-school checkt de aanvraag kritisch op inhoud en toetst deze aan de criteria;
 3. De VO-school vult het aanvraagformulier pro in in OT;
 4. De VO-school verstuurt het aanvraagformulier met benodigde bijlagen naar het secretariaat van de ACTA.

De basisschool levert de (teruggetoetste) leervorderingen aan. De VO-school neemt eventuele overige benodigde toetsen af. Daarbij wordt de ‘Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO 2023-2024’, zoals vastgesteld door het Ministerie, in acht genomen.

Klik hier voor de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO 2024-2025.

Het is wettelijk vastgesteld dat het dossier de volgende informatie moet omvatten:

 • De door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met de leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig rapport;
 • De leerachterstand van de leerling;
 • Het intelligentiequotiënt van de leerling;
 • Indien noodzakelijk voor de beoordeling: de uitslagen van persoonlijkheidsonderzoeken m.b.t. prestatiemotivatie, faalangst en emotionele stabiliteit die een beeld geven van de sociaal-emotionele problematiek van de leerling in relatie tot de leerprestaties;
 • De schriftelijke zienswijze van de ouders.

Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs als schoolsoort is een indicatiestelling nodig. Het praktijkonderwijs is in de nieuwe wetgeving daarom uitgezonderd van het leidende karakter van het schooladvies. Het is dus niet zo dat de basisschool via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Het uiteindelijke besluit over toelating tot het pro ligt bij het SWV. Het SWV heeft de beoordelingstaak gemandateerd aan de ACTA, de Advies Commissie Toewijzing Arrangementen.  

Elke vmbo-school in het Westland mag een aanvraag voor pro indienen bij het SWV.

In de WVO is vastgelegd dat scholen de aanvraag pro pas kunnen indienen na overleg met ouders.

Leerlingen moeten vóór 1 oktober een TLV voor het pro hebben, omdat scholen anders geen bekostiging voor deze leerling ontvangen. Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar bij het SWV worden ingediend. De vergaderdata van de ACTA en de inleverdata voor de dossiers zijn terug te vinden onder het kopje ‘Bijeenkomsten ACTA’.

Om te kunnen garanderen dat de TLV tijdig afgegeven wordt door het SWV, dienen de aanvragen uiterlijk voor de sluitingsdatum van de eerste vergaderdatum van de ACTA van het nieuwe schooljaar te worden ingediend bij het secretariaat van de ACTA: ACTA@swv-westland.nl

Aanvragen bijzondere groepen

In het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15e wordt de aanvraag voor bijzondere groepen leerlingen beschreven (voorheen de ‘bijzondere regeling’). Dit gaat om leerlingen die al een lwoo-aanwijzing/OLA of een TLV voor het VSO toegewezen hebben gekregen en voor wie nu een TLV voor het pro wordt aangevraagd.

De aanvraag voor bijzondere groepen leerlingen kan alleen ingediend worden door een pro-school.

In de Handelingswijzer Passend Onderwijs worden de criteria en de procedure voor deze groep omschreven.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) in het pro

Het is wettelijk bepaald dat voor alle leerlingen in het pro een OPP moet worden opgesteld.

Let op!

Binnen het SWV VO Westland kan aan leerlingen naast de pro-faciliteiten ook extra ondersteuning worden geboden als blijkt dat dat nodig is, bijvoorbeeld ondersteuning door een schoolondersteuner.

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com