Organisatiestructuur

Bestuurlijke inrichting

Op 11 oktober 2021 zijn de statuten van de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland gewijzigd in verband met een nieuwe bestuursvorm.
De stichting telt vier aangesloten besturen, waarvan één VSO-bestuur van buiten de regio vrijwillig is aangesloten.
Na de statutenwijziging is sprake van een toezichthoudend bestuur met een directeur-bestuurder, die uitvoerend bestuurt.
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vier aangesloten schoolbesturen. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld.
De directeur-bestuurder heeft de uitvoerende taak (het besturen van het SWV) en het toezichthoudend bestuur heeft de toezichthoudende taak, waardoor bestuur en toezicht gescheiden zijn.

De volgende schoolbesturen maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Westland:

  1. Stichting Lucas Onderwijs te Den Haag
  2. Stichting Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen
  3. Herman Broerenstichting te Delft
  4. Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag (vrijwillig aangesloten)

Directie

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over het SWV en is belast met het verwezenlijken van de doelstellingen en de wettelijke taken van het SWV. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het SWV. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

Directeur-bestuurder: Robyn Maas (RMaas@swv-westland.nl)

Beleids- & kwaliteitsmedewerker

De beleids- & kwaliteitsmedewerker van het SWV VO Westland adviseert, ontwikkelt, implementeert en monitort beleid en beleidswijzigingen. Zij verzamelt en analyseert data en stelt rapportages op. Ook voert zij evaluaties uit en doet voorstellen voor verbeteringen. Daarnaast vervult zij de rol van projectleider van pilots en projecten. Ook vervult zij de rol van functionaris gegevensbescherming in het kader van de AVG.

Beleids- & kwaliteitsmedewerker: Esther Geleynse (EGeleynse@swv-westland.nl)

Secretarieel medewerker

De secretarieel medewerker is de ambtelijk secretaris van de ACTA: zij vervult alle administratieve taken rondom de tlv-aanvragen die worden ingediend bij het SWV.
Daarnaast voert zij de administratie rondom de (dreigende) thuiszitters en voert zij andere administratieve werkzaamheden uit ter ondersteuning van de directeur-bestuurder.

Secretarieel medewerker: Ineke Groeneveld (IGroeneveld@swv-westland.nl)

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper van het SWV VO Westland is het aanspreekpunt voor SOT en VSO-scholen m.b.t. complexe leerlingzaken. Ook kan zij PO-scholen adviseren bij de overstap PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast adviseert en ondersteunt de gedragswetenschapper ouders en leerlingen in hun zoektocht naar passend (voortgezet) onderwijs.
Naast deze taken adviseert en ondersteunt de gedragswetenschapper de directeur-bestuurder in een aantal uitvoerende werkzaamheden.

Gedragswetenschapper: Cissy Canninga (CCanninga@swv-westland.nl).

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Aan elke reguliere school zijn door het SWV schoolondersteuners toebedeeld. Het SOT beschikt over specialistische kennis op het gebied van leerontwikkeling, gedrags- en psychiatrische problematiek, hoogbegaafdheid, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en langdurige (chronische) ziektes.

De schoolondersteuner helpt de school om voor elke leerling zo passend mogelijk onderwijs vorm te geven binnen de school. Hierbij kan de schoolondersteuner bijvoorbeeld begeleiding bieden aan de leerling in de vorm van individuele begeleiding (al dan niet in de klassensituatie) of in een groepje en/of de docenten(teams) ondersteunen in de vorm van pedagogische en/of didactische handelingsadviezen.

Indien de geboden ondersteuning onvoldoende blijkt, kan de schoolondersteuner met de leerling, ouders en school meedenken over een beter passende onderwijsplek.

Het SOT verricht de werkzaamheden in overleg met de zorgcoördinator van de betreffende school en wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder van het SWV.

Locatie Schoolondersteuner E-mailadres
ISW Westland Praktijkcollege Coby Goeijenbier
Karin Meijer
CGoeijenbier@swv-westland.nl
KMeijer@hermanbroeren.nu
ISW Westland Vakcollege Tessa Nouwt
Coby Goeijenbier
TNouwt@swv-westland.nl
CGoeijenbier@swv-westland.nl
ISW Irenestraat Judith van Dijk JvanDijk@swv-westland.nl
ISW Sweelincklaan Sanne Wagner SWagner@swv-westland.nl
ISW Gasthuislaan Janneke Lak JLak@swv-westland.nl
ISW Hoogeland Tessa Nouwt
Judith van Dijk
TNouwt@swv-westland.nl
JvanDijk@swv-westland.nl
Lentiz Dalton Mavo / GL Tessa Nouwt
Sanne Wagner
TNouwt@swv-westland.nl
SWagner@swv-westland.nl
Lentiz Floracollege Judith van Dijk
Janneke Lak
Coby Goeijenbier
JvanDijk@swv-westland.nl
JLak@swv-westland.nl
CGoeijenbier@swv-westland.nl
Steunpunt Hoogbegaafden Jantine van der Valk JvdValk@swv-westland.nl
Steunpunt cluster 3 Mirjam Wentink MWentink@swv-westland.nl
SchoolAanwezigheidsTeam (SAT) Sanne Wagner SAT@swv-westland.nl

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland heeft de ACTA meerdere taken en beoordelen zij aanvragen voor:

  • toelaatbaarheid tot VMBO4you
  • toelaatbaarheid tot het VSO
  • toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs.

 

De ACTA bestaat uit:

Naam Functie(s)
Mw. drs. Cissy Canninga Voorzitter ACTA
Mw. Irish Kalloe Lid, vertegenwoordiger cluster 3
Dhr. drs. Bob Massier Lid, vertegenwoordiger cluster 4

De ACTA wordt secretarieel ondersteund door Ineke Groeneveld.
Zij is te bereiken per mail: ACTA@swv-westland.nl. 

 

Statuten SWV VO Westland
Reglement bestuur en toezicht
Managementstatuut
Toezichtkader

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com