Organisatiestructuur

Bestuurlijke inrichting

Op 11 oktober 2021 zijn de statuten van de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland gewijzigd in verband met een nieuwe bestuursvorm.
De stichting telt vier aangesloten besturen, waarvan één VSO-bestuur van buiten de regio vrijwillig is aangesloten.
Na de statutenwijziging is sprake van een toezichthoudend bestuur met een directeur-bestuurder, die uitvoerend bestuurt. De directeur-bestuurder is geen lid van het bestuur.
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vier aangesloten schoolbesturen. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld.
De directeur-bestuurder heeft de uitvoerende taak (het besturen van het SWV) en het toezichthoudend bestuur heeft de toezichthoudende taak, waardoor bestuur en toezicht gescheiden zijn.

De volgende schoolbesturen maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Westland:

  1. Stichting Lucas Onderwijs te Den Haag
  2. Stichting Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen
  3. Herman Broerenstichting te Delft
  4. Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag (vrijwillig aangesloten)

Directie

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over het SWV en is belast met het verwezenlijken van de doelstellingen en de wettelijke taken van het SWV. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het SWV. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

Directeur-bestuurder: Robyn Maas

Schoolondersteuningsteam

Aan elke reguliere school zijn door het SWV schoolondersteuners met specialistische kennis op het gebied van cluster 3 en/of 4 toebedeeld. De schoolondersteuners kunnen door de scholen worden ingezet voor korte of langdurende begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Daarnaast geven de schoolondersteuners docenten(-teams) pedagogische en didactische handelingsadviezen m.b.t. de omgang met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De schoolondersteuners verrichten hun werkzaamheden in overleg met de zorgcoördinator van de betreffende school en worden aangestuurd door de directeur-bestuurder van het SWV.

De schoolondersteuners zijn te bereiken via de zorgcoördinator van de school waar zij werkzaam zijn.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland heeft de ACTA meerdere taken en beoordelen zij aanvragen voor:

  • plaatsing in VMBO4you
  • plaatsing in het FlexCollege
  • toelaatbaarheid tot het VSO (incl. herindicaties)
  • toelaatbaarheid tot het pro

De ACTA wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder van het SWV.

Statuten SWV VO Westland
Reglement bestuur en toezicht
Managementstatuut
Toezichtkader

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com