Organisatiestructuur

Bestuur

Bestuurders van de schoolbesturen die zijn aangesloten bij de stichting SWV VO Westland vormen gezamenlijk het bestuur van het SWV. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).
Het DB bestaat uit 3 leden, het AB telt eveneens 3 leden.

Het DB heeft een uitvoerende taak (het besturen van het SWV) en het AB vervult een toezichthoudende taak, waardoor bestuur en toezicht gescheiden zijn.

Het bestuur bestaat uit:

Naam Vertegenwoordigt Functie in bestuur
Jan Eliens Lentiz Onderwijsgroep Voorzitter DB
Geert Millekamp Lucas Onderwijs / ISW Penningmeester DB
Maarten van Kesteren Herman BroerenstichtingLid Lid DB
Cobi van Beek Stichting De Haagse Scholen Lid AB
Johan Taal Stichting Responz Voorzitter AB
Marije Veldhuis Stichting J.C. Pleysierschool Lid AB

Directie

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het SWV en is belast met het verwezenlijken van de doelstellingen en de wettelijke taken van het SWV. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het SWV. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Directeur: Robyn Maas

Schoolondersteuningsteam

Aan elke reguliere school zijn door het SWV schoolondersteuners met specialistische kennis op het gebied van cluster 3 en/of 4 toebedeeld. De schoolondersteuners kunnen door de scholen worden ingezet voor korte of langdurende begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Daarnaast geven de schoolondersteuners docenten(-teams) pedagogische en didactische handelingsadviezen m.b.t. de omgang met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De schoolondersteuners verrichten hun werkzaamheden in overleg met de zorgcoördinator van de betreffende school en worden aangestuurd door de directeur van het SWV.

De schoolondersteuners zijn te bereiken via de zorgcoördinator van de school waar zij werkzaam zijn.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland heeft de ACTA meerdere taken en beoordelen zij aanvragen voor:

  • plaatsing in VMBO4you
  • plaatsing in het FlexCollege
  • toelaatbaarheid tot het VSO (incl. herindicaties)
  • toelaatbaarheid tot het pro

De ACTA wordt aangestuurd door de directeur van het SWV.

Statuten SWV VO Westland
Bestuursreglement
Managementstatuut

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com