Organisatiestructuur

Bestuurlijke inrichting

Op 11 oktober 2021 zijn de statuten van de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland gewijzigd in verband met een nieuwe bestuursvorm.
De stichting telt vier aangesloten besturen, waarvan één VSO-bestuur van buiten de regio vrijwillig is aangesloten.
Na de statutenwijziging is sprake van een toezichthoudend bestuur met een directeur-bestuurder, die uitvoerend bestuurt.
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vier aangesloten schoolbesturen. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld.
De directeur-bestuurder heeft de uitvoerende taak (het besturen van het SWV) en het toezichthoudend bestuur heeft de toezichthoudende taak, waardoor bestuur en toezicht gescheiden zijn.

De volgende schoolbesturen maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Westland:

  1. Stichting Lucas Onderwijs te Den Haag
  2. Stichting Lentiz Onderwijsgroep te Vlaardingen
  3. Herman Broerenstichting te Delft
  4. Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag (vrijwillig aangesloten)

Directie

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over het SWV en is belast met het verwezenlijken van de doelstellingen en de wettelijke taken van het SWV. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het SWV. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur.

Directeur-bestuurder: Robyn Maas (RMaas@swv-westland.nl)

 

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper van het SWV VO Westland is het aanspreekpunt voor SOT en VSO-scholen m.b.t. complexe leerlingzaken. Ook kan zij PO-scholen adviseren bij de overstap PO-VO voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast adviseert en ondersteunt de gedragswetenschapper ouders en leerlingen in hun zoektocht naar passend (voortgezet) onderwijs.
Naast deze taken adviseert en ondersteunt de gedragswetenschapper de directeur-bestuurder in een aantal uitvoerende werkzaamheden.
De gedragswetenschapper wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder.

Gedragswetenschapper: Cissy Canninga (CCanninga@swv-westland.nl).

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Aan elke reguliere school zijn door het SWV schoolondersteuners toebedeeld. Het SOT beschikt over specialistische kennis op het gebied van leerontwikkeling, gedrags- en psychiatrische problematiek, hoogbegaafdheid, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en langdurige (chronische) ziektes.

De schoolondersteuner helpt de school om voor elke leerling zo passend mogelijk onderwijs vorm te geven binnen de school. Hierbij kan de schoolondersteuner bijvoorbeeld begeleiding bieden aan de leerling in de vorm van individuele begeleiding (al dan niet in de klassensituatie) of in een groepje en/of de docenten(teams) ondersteunen in de vorm van pedagogische en/of didactische handelingsadviezen.

Het SOT verricht de werkzaamheden in overleg met de zorgcoördinator van de betreffende school en wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder van het SWV.

 

Schoolondersteuner Schoollocatie(s) E-mailadres
Coby Goeijenbier ISW Westland Praktijkcollege
ISW Westland Vakcollege
Lentiz Floracollege
CGoeijenbier@swv-westland.nl
Janneke Lak ISW Gasthuislaan
Lentiz Dalton Mavo/GL
JLak@swv-westland.nl
Karin Meijer ISW Westland Praktijkcollege KMeijer@hermanbroeren.nu
Tessa Nouwt ISW Hoogeland
ISW Westland Vakcollege
TNouwt@swv-westland.nl
Jantine van der Valk Steunpunt Hoogbegaafden JvdValk@swv-westland.nl
Sandra van der Velde Lentiz Floracollege SvdVelde@swv-westland.nl
Sanne Wagner ISW Sweelincklaan
ISW Hoogeland
Lentiz Dalton Mavo/GL
SWagner@swv-westland.nl
Mirjam Wentink ISW Irenestraat
Steunpunt cluster 3

MWentink@swv-westland.nl 

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Het is een wettelijke verplichting dat het SWV zich laat adviseren door een commissie van deskundigen m.b.t. de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen het SWV VO Westland heeft de ACTA meerdere taken en beoordelen zij aanvragen voor:

  • toelaatbaarheid tot VMBO4you
  • toelaatbaarheid tot het VSO
  • toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs.

De ACTA wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder van het SWV.

De ACTA bestaat uit:

Naam Functie(s)
Mw. drs. Cissy Canninga Voorzitter ACTA
Mw. Irish Kalloe Lid, vertegenwoordiger cluster 3
Dhr. drs. Bob Massier Lid, vertegenwoordiger cluster 4

De ACTA wordt secretarieel ondersteund door Ineke Groeneveld.
Zij is te bereiken per mail: ACTA@swv-westland.nl. 

 

Statuten SWV VO Westland
Reglement bestuur en toezicht
Managementstatuut
Toezichtkader

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com