Schoolondersteuningsteam

Om de scholen te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de school de beschikking over deskundige onderwijsprofessionals vanuit het SWV, die zij direct in kunnen zetten: de schoolondersteuners.
Aan elke reguliere school binnen het SWV zijn schoolondersteuners toegewezen met specialistische kennis op het gebied van leerontwikkeling, gedrags- en psychiatrische problematiek, hoogbegaafdheid, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en langdurige (chronische) ziektes.
De schoolondersteuner maakt, samen met de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker, deel uit van het ondersteuningsteam van de school.

Het uitgangspunt van het SWV is dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften de benodigde ondersteuning zo veel mogelijk krijgen binnen hun eigen school en klas. De schoolondersteuner helpt de school om de ondersteuning in het kader van passend onderwijs vorm te geven binnen de school.
Hierbij kan de schoolondersteuner bijvoorbeeld begeleiding bieden aan de leerling in de vorm van individuele begeleiding, in een groepje of in de klassensituatie en/of de docenten(teams) ondersteunen in de vorm van pedagogische en didactische handelingsadviezen.

Net als voor alle andere vormen van ondersteuning is het van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) bij de inzet van de schoolondersteuner betrokken worden.

Procedure

Het ondersteuningsteam van de school kan zelf, in overleg met de betreffende schoolondersteuner, deze vorm van ondersteuning inzetten. Er hoeft geen aanvraag bij het SWV te worden gedaan.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com