VMBO4you

VMBO4you is een speciaal groepsarrangement voor leerlingen met aantoonbare extra ondersteuningsbehoeften. De leerlingen kunnen in potentie een vmbo-diploma halen, maar zijn kwetsbaar en hebben, zeker in de onderbouw, extra ondersteuning nodig.
Het VMBO4you-arrangement is gericht op een zo passend mogelijke begeleiding in de onderbouw op gedrag en leren binnen een aparte afdeling van het Lentiz Floracollege.
Het pedagogisch klimaat wordt getypeerd door veel structuur en voorspelbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld minder lokaal- en docentwisselingen en is de maximale groepsgrootte 14 leerlingen.
In de bovenbouw sluiten de leerlingen aan bij reguliere klassen en kunnen zij gebruik maken van extra ondersteuning die gegeven wordt door een leerlingbegeleider vanuit VMBO4you.
Leerlingen leren, ondanks hun verschillen, met elkaar omgaan, van en met elkaar te leren en worden op deze manier voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs.

Een belangrijk indicatiecriterium voor VMBO4you is de inschatting dat de leerling zonder deze intensieve vorm van extra ondersteuning geen diploma zal kunnen behalen in het regulier onderwijs. Klik hier voor de toelaatbaarheidscriteria voor VMBO4you.

Procedure

Lentiz Floracollege VMBO4you hanteert een zeer gedegen intakeprocedure, waarbij één of meerdere gesprekken met de ouders en de basisschool, een observatie in de klas, het invullen van een vragenlijst en het verzamelen van relevante informatie waaruit blijkt dat de leerling baat heeft bij de ondersteuning van VMBO4you.
Hierna wordt, in overleg met ouders en leerling, een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waar o.a. ondersteuningsbehoeften, handelingsadviezen en doelen worden beschreven.

Aanvragen voor het groepsarrangement VMBO4you verlopen altijd via het SWV VO Westland.
Bij nieuwe instroom in klas 1 zal VMBO4you – nadat de leerling bij het Floracollege is aangemeld – in nauwe samenwerking met de basisschool, de aanvraag bij het SWV indienen.
De ACTA beoordeelt de aanvraag op inhoud (t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het aangevraagde arrangement) en bij zijinstroom ook op de doorlopen procedure binnen de aanvragende school (zijn door de school de juiste stappen doorlopen, is er voldoende ondersteuning ingezet, zijn ouders voldoende betrokken?).

Zijinstroom in klas 1 en 2 is mogelijk, mits er plaats is en kan worden aangetoond dat de extra ondersteuning op de huidige school onvoldoende tegemoetkomt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, vanwege de aard van de beperking van de leerling en de daardoor veroorzaakte onderwijsbeperkingen én de leerling voldoet aan de toelaatbaarheidscriteria voor VMBO4you.
Door de huidige school wordt, uiteraard altijd in overleg met ouders, contact gezocht met de coördinator van VMBO4you en wordt informatie overgedragen op grond waarvan VMBO4you de afweging kan maken of zij de leerling inderdaad een passende plek kan bieden.

De afleverende school zorgt in ieder geval voor de volgende informatie:

 • Onderwijskundig rapport
 • Advies leerweg van afleverende school
 • Absentie overzicht
 • Recente capaciteitentest (max. 2 jaar oud)
 • Schoolrapporten
 • Ontwikkelingsperspectief (OPP) en evaluatie OPP
 • Verslagen van onderzoeken (ADHD, dyslexie, etc.)
 • Verslagen van besprekingen in zorgteams
 • Uitslag VPI: beschrijving onderwijsondersteuningsbehoeften
 • Beschrijving geboden onderwijsondersteuning (arrangementen) en het resultaat daarvan.
 • Evt. beschrijving van geboden jeugdhulp.

In verband met de uitgebreide intakeprocedure en de beperkte plaatsingsmogelijkheden, adviseren wij ouders van leerlingen die in aanmerking (lijken te) komen voor VMBO4you om al vanaf 25 september 2023 contact op te nemen met de coördinator van VMBO4you.

Als VMBO4you een positief advies uitbrengt m.b.t. de plaatsing van de leerling, vraagt de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, een beschikking aan bij het SWV.

Gezien het concept van VMBO4you is instroom in klas 3 en 4 niet meer mogelijk; de leerlingen hebben de stevige basis van klas 1 en 2 nodig om vanaf klas 3 goed in een reguliere klas te kunnen functioneren.
Het Floracollege VMBO4you kan geen leerlingen plaatsen zonder beschikking van het SWV.

Voor meer informatie over dit groepsarrangement kan contact worden opgenomen met Sandra v.d. Velde-Hermans, coördinator van VMBO4you: e-mail: svdvelde@lentiz.nl of tel.: 0174-671170.

Klik hier voor de toelaatbaarheidscriteria voor VMBO4you.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com