Overstap PO-VO

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van groot belang dat de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs in dit proces goed samenwerken.

Leerlingen kunnen direct aangemeld worden bij de school van hun keuze. Op de websites van de scholen staat de aanmeldprocedure beschreven.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dat zowel door de basisschool als door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangegeven bij de aanmelding op de school voor voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen zijn de volgende afspraken gemaakt tussen het samenwerkingsverband PO Westland (SPOW) en SWV VO Westland:

  • PO en VO zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat alle leerlingen op de meest passende plek in het VO terecht komen.
  • Er vindt voor deze leerlingen altijd een warme overdracht van PO naar VO plaats.
  • Het PO en VO hebben ieder een eigen OPP/groeidocument. Bij aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften is het advies aan de scholen om tijdens de warme overdracht gezamenlijk het OPP van het VO in te vullen. Het PO kent de leerling goed en daarmee heeft het VO meteen (een deel van de) benodigde informatie op een rijtje. Met deze informatie kan meteen vanaf het begin van het schooljaar passende ondersteuning worden ingezet.
  • Bij leerlingen voor wie de uitstroom naar de best passende vorm van voortgezet onderwijs onduidelijk is, zal in een zo vroeg mogelijk stadium (de periode tussen mei / groep 7 en oktober / groep 8) een begin worden gemaakt met de oriëntatie voor vervolgonderwijs. Naast de ouders zal ook het voortgezet onderwijs z.s.m. bij dit proces betrokken worden.

De schoolondersteuners, die verbonden zijn aan de VO-school, kunnen voor deze leerlingen een rol spelen in een soepele overstap van het PO naar het VO. Dit kan via de zorgcoördinator van de school georganiseerd worden.

Op de website www.vanponaarvo.nl vindt u alle informatie rondom de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.

Overdracht PO-VO voor leerlingen met leerachterstanden

Nu we geen vaste criteria meer hanteren, is het nóg belangrijker dat de VO-school uitgebreide informatie van de basisschool ontvangt over de leervorderingen van de leerling en welke ondersteuning eventueel gewenst is, zodat meteen passende ondersteuning kan worden ingezet.

Klik hier voor het ‘Informatieblad bij leerachterstanden’.

Voor inhoudelijke vragen over advisering, plaatsing en overdracht kan contact worden opgenomen met het ISW Westland Vakcollege en/of het Lentiz Floracollege:

Voor ISW Westland Praktijk- en Vakcollege:
Marloes van Westenbrugge
e-mail: WBE@isw.info
tel.: 0174-615310

Voor Lentiz Floracollege:
Marjolijn Pruijsen
e-mail: MPruijsen@lentiz.nl
tel: 0174-671170.

Grensvlak pro-vmbo

Voor leerlingen waarbij twijfel bestaat tussen het praktijkonderwijs en het vmbo is een handreiking opgesteld. Deze handreiking vindt u hier.

Procedure

De schoollocatie beslist aan de hand van de verkregen informatie van de basisschool of de extra ondersteuning m.b.t. leerachterstanden, al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek, ingezet wordt. Er hoeft geen aanvraag bij het SWV te worden gedaan.

Procedure bij een overstap van (S)BO/SO naar VSO

Bij de overstap van een leerling van het primair onderwijs (reguliere basisschool, SBO of SO) naar het voortgezet speciaal onderwijs, zoekt de school van herkomst in overleg met ouders naar een passende plek op een VSO-school. De leerling wordt door de ouders aangemeld bij de VSO-school. De school van herkomst levert de benodigde informatie aan. De VSO-school onderzoekt vervolgens of de leerling is aangewezen op VSO. Als de leerling aangewezen lijkt te zijn op het VSO, vraagt de VSO-school een TLV aan bij het samenwerkingsverband. Omdat dit een zogenaamde eerste aanvraag is, is de woonplaats van de leerling bepalend voor bij welk SWV de TLV aangevraagd moet worden. De school voor primair onderwijs heeft een belangrijke taak in het aanleveren van alle benodigde informatie aan de VSO-school voor het complementeren van het dossier; zij kennen de leerling en zijn ondersteuningsbehoefte immers goed!

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com