Ondersteuningsstructuur

Preventief waar mogelijk

De schoollocaties binnen het SWV VO Westland hebben in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd wat de school biedt aan basis- en extra ondersteuning. Vroegtijdig signaleren, gebruik van een adequaat leerlingvolgsysteem, een goed mentoraat en ondersteunende programma’s op het gebied van het leren en van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, gecombineerd met een goede co√∂rdinatie en organisatie van de ondersteuning, zorgt er voor dat de meeste leerlingen voldoende ondersteuning ondervinden binnen de basisondersteuning van de school.

Extra ondersteuning indien nodig

Extra ondersteuning kan worden ingezet als blijkt dat de basisondersteuning van de school onvoldoende is voor de leerling om het onderwijs succesvol te doorlopen. De extra ondersteuning bestaat uit handelingsgerichte ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en/of docenten met specifieke ondersteuningsbehoeften. Extra ondersteuning kan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, door de school worden ingezet. Als passende ondersteuning binnen de reguliere klas onvoldoende blijkt, bestaat de mogelijkheid tot de inzet van extra ondersteuning buiten de eigen klas of school.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com