Ondersteuning bij leerachterstanden

Sinds januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro).

Het Ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel om de landelijke toewijzingscriteria en duur van lwoo los te laten. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe regeling in zal gaan. Vooruitlopend daarop kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor ‘opting-out’. Dit betekent dat samenwerkingsverbanden, onder bepaalde voorwaarden, zelf keuzes kunnen maken en beleid kunnen vormgeven met betrekking tot lwoo.

Het SWV VO Westland heeft er voor gekozen om met ingang van 1 januari 2020 te kiezen voor ‘opting-out lwoo’.

Waarom opting-out?

De indicering van lwoo-leerlingen vergt veel tijd en energie van basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs i.v.m. testen en aanvragen.

Het SWV VO Westland heeft het uitgangspunt dat tijd en middelen beter ingezet kunnen worden voor het onderwijs en de ondersteuning aan de leerlingen in de klas. Dát is waar passend onderwijs moet plaatsvinden!

Daarnaast is het van belang dat alle leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben, ongeacht of zij binnen de vastgestelde criteria vallen of op welk moment in de schoolloopbaan zij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt is dat de vorderingen, ontwikkeling en resultaten van de leerling bepalend zijn voor de mate waarin ondersteuning geboden wordt. Met het afschaffen van de criteria geeft dit de scholen de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren in het ondersteunen en begeleiden van leerlingen. Bovendien verminderen we de bureaucratie en testdruk.

Praktijkonderwijs

De indicering voor praktijkonderwijs blijft onveranderd. Onder het kopje ‘praktijkonderwijs’ vindt u nadere informatie over het praktijkonderwijs in het Westland.

Scholen met ondersteuning bij leerachterstanden (OLA)

Binnen het SWV VO Westland bieden het ISW Vakcollege en Lentiz Floracollege (incl. Novilab) extra ondersteuning voor leerlingen met leerachterstanden, al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek.

Deze scholen zorgen voor een passend aanbod van ondersteuning voor leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo (bl en kl), aansluitend op de visie en mogelijkheden van de school. De inhoud van de ondersteuning zal niet erg verschillen van de ‘oude’ leerwegondersteuning; er is nu echter de mogelijkheid om de ondersteuning flexibeler en meer op maat in te zetten.

Een uitgebreide beschrijving van wat de scholen bieden in de ondersteuning bij leerachterstanden (OLA) is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Het SOP is te vinden op de websites van de scholen en in samenvatting op deze website.

Klik hier voor een overzicht van het ondersteuningsaanbod binnen de scholen.

Voor de overige vormen van ondersteuning voor leerlingen binnen al onze schoollocaties, kijk op de websites van de scholen of verder op deze website.

Overdracht PO-VO voor leerlingen met leerachterstanden

Nu we geen vaste criteria meer hanteren, is het nóg belangrijker dat de VO-school uitgebreide informatie van de basisschool ontvangt over de leervorderingen van de leerling en welke ondersteuning nodig is. Passende ondersteuning kan dan vanaf dag één worden ingezet.

Klik hier voor het ‘Informatieblad Ondersteuning bij leerachterstanden’.

Voor vragen over advisering, plaatsing en overdracht kan contact worden opgenomen met:
ISW Westland Praktijk- en Vakcollege:
Marloes van Westenbrugge
e-mail: WBE@isw.info
tel.: 0174-615310

Lentiz Floracollege (incl. Novilab):

Marjolijn Pruijsen
e-mail: MPruijsen@lentiz.nl
tel: 0174-671170.

Grensvlak pro-vmbo

Voor leerlingen waarbij twijfel bestaat tussen het praktijkonderwijs en het vmbo is een handreiking opgesteld. Deze handreiking vindt u hier.

Procedure

De schoollocatie beslist aan de hand van de verkregen informatie van de basisschool of de extra ondersteuning m.b.t. leerachterstanden, al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek, ingezet wordt. Er hoeft geen aanvraag bij het SWV te worden gedaan.

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com