Medezeggenschap

Ouders hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van de MR/OR van de scholen waarbij ze adviesrecht hebben over de schoolondersteuningsprofielen of ze kunnen er voor kiezen deel te nemen aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV waarbij ze instemmingsrecht hebben op het Ondersteuningsplan.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com