FlexCollege

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor het cluster 4 onderwijs, kan door de school bij het samenwerkingsverband een plaatsing worden aangevraagd voor het FlexCollege in Den Haag. Het FlexCollege is een bovenschoolse voorziening van het SWVZHW. Met het SWVZHW en het FlexCollege zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van Westlandse leerlingen.

Het aanbod op het FlexCollege bestaat uit een combinatie van onderwijs en begeleiding van de jeugdhulp. Het doel is dat de leerling terugkeert naar een kansrijk regulier onderwijstraject; bij voorkeur de school van herkomst.

Voordat een plaatsing op het FlexCollege kan worden aangevraagd, moeten door de school eerst de lichtere vormen van ondersteuning zijn ingezet.

De leerling blijft altijd ingeschreven staan op de school van herkomst en deze blijft verantwoordelijk voor de leerling, het aanleveren van materialen, toetsen, etc.

Procedure

Na overleg met de directeur van het SWV, kan de school een aanvraag indienen bij het SWV voor het verkrijgen van een beschikking. De ACTA beoordeelt de aanvraag op de doorlopen procedure (zijn door de school de juiste stappen doorlopen, is er voldoende ondersteuning ingezet, zijn ouders voldoende betrokken?) en op inhoud (t.a.v. de benodigde onderwijsondersteuning en het aangevraagde arrangement). Als de aanvraag gehonoreerd wordt, zal vervolgens door het SWV het eerste contact met het FlexCollege gelegd worden, waarna de verdere procedure van intake en plaatsing met de zorgcoördinator van de stamschool besproken wordt.

foto Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

© Copyright 2018 SWV VO Westland
Ontwerp: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Productie: BrandNewFresh.com