Downloads voor de scholen

Algemeen:

Extra ondersteuning:

Diepteondersteuning:

Aanleveren dossiers:
Het bevoegd gezag van de school levert een dossier uiterlijk een week voor een volgende bijeenkomst van de ACTA digitaal aan bij het secretariaat van de ACTA (RTD@isw.info). Voor de planning van de bijeenkomsten en de uiterste aanleverdata van dossiers zie onder 'Advies Commissie Toewijzing Arrangementen > Bijeenkomsten ACTA' op deze website. 

Handgeschreven formulieren, onvolledig ingevulde formulieren of formulieren waarop handtekeningen ontbreken worden niet door de ACTA in behandeling genomen.