De scholen en de ondersteuningsstructuur

Preventief waar mogelijk
De schoollocaties binnen het SWV VO Westland hebben hun basisondersteuning op orde en vastgelegd in hun schoolondersteuningsprofiel. Vroegtijdig signaleren, gebruik van een adequaat leerlingvolgsysteem, een goed mentoraat en ondersteunende programma's op het gebied van het leren en op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, gecombineerd met een goede coördinatie en organisatie van de ondersteuning, zorgt er voor dat de meeste leerlingen voldoende ondersteuning ondervinden binnen de basisondersteuning van de eigen school.

Extra ondersteuning indien nodig
Extra ondersteuning kan worden ingezet als is gebleken dat de basisondersteuning van de school onvoldoende is. De extra ondersteuning bestaat uit een pakket handelingsgerichte ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en/of docenten met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Extra ondersteuning kan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling, door de school worden ingezet.

Als een leerling geen passende ondersteuning kan krijgen binnen de reguliere klas, bestaat de mogelijkheid tot de inzet van extra ondersteuning buiten de eigen klas of school (Trajectgroep, FlexCollege of Voortgezet Speciaal Onderwijs).