Links

 • Passend onderwijs voor ouders
  Geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • Passend onderwijs 
  Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten.
 • SKT Westland
  Het Sociaal Kernteam Westland is er voor jeugdhulp en voor hulp bij complexe problemen bij volwassenen.
 • Schoolformaat
  De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat zijn actief op scholen en bieden individuele begeleiding aan leerlingen. Ook verzorgen zij trainingen, workshops en themabijeenkomsten en adviseren zij professionals.
 • Rijksoverheid
 • Informatie vanuit de Rijksoverheid over passend onderwijs
 • Aanval op schooluitval
 • Informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdige schoolverlaters.
 • Stichting Balans 
 • Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
 • Onderwijsconsulenten
  Advies en begeleiding rond onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • Landelijk Netwerk Autisme
  Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.