Welkom

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland (SWV VO Westland).

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. In deze wet staat dat schoolbesturen zorgplicht hebben. De zorgplicht betekent dat het bevoegd gezag van de school de verantwoordelijkheid heeft om elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden. Dit kan zijn op de school waar de leerling is aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft; in het regulier of in het speciaal onderwijs.

Omdat het helaas niet mogelijk is om op iedere school elke vorm van ondersteuning te bieden, werken de scholen in de uitvoering van de zorgplicht nauw met elkaar samen in het samenwerkingsverband (SWV). Daar hebben ze afspraken gemaakt over de gezamenlijke invulling van passend onderwijs. Deze afspraken staan beschreven in het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het SWV VO Westland.

In het Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV. Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit omliggende regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.